Podmínky důvěrnosti Anexu

Společnost Anex věnuje velkou pozornost ochraně vašeho práva na soukromí. Proto pečlivě zacházíme s vašimi osobními údaji a zpracováváme je pouze v souladu s těmito podmínkami důvěrnosti, stejně jako s evropskými a vnitrostátními zákony a předpisy, upravujícími zpracování a zabezpečení osobních údajů. 

Jaké osobní údaje zpracováváme: 

Jsme zodpovědní za veškeré osobní údaje, které od vás shromažďujeme, když se zaregistrujete na vašem webu, včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy, jakož i osobních údajů, které obdržíme například z žádosti o zaměstnání nebo odebírání našich informačních bulletinů. Odpovědnost za provádění zpracování údajů spočívá na adrese Anex, právní adresa: 8 Eu Tong Sen Street #17-88, THE CENTRAL Office tower 2 Singapore 059818.Jak používáme Vaše osobní údaje: 

Vaše osobní údaje používáme, abychom plnili své povinnosti vůči vám a poskytli vám odpovídající úroveň služeb. Můžeme použít kontaktní informace k zasílání informací o bezpečnostních rizicích spojených s našimi produkty; k zachování vašeho profilu, pokud jej vytvoříte na našich stránkách; k zasílání informací a inzerce. Vaše údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné pro výše uvedené účely nebo podle zákona. 

Kdo má přístup k datům: 

Společnost Anex má právo předávat osobní údaje, databázi osobních údajů, která obsahuje vaše osobní údaje, zcela nebo zčásti třetím stranám bez oznámení v následujících případech: osobám z údržby, vlastnictví nebo vlastnictví, které je převedeno na naše stránky; osobám, které jsou přidružené / partnerské k společnosti Anex; novému majiteli stránek pro účely uvedené v těchto Podmínkách; dalším uživatelům (jak fyzickým tak i právnickým osobám), je-li to nezbytné k plnění našich závazků vůči vám, ale není v rozporu s ustanoveními zákona. 

Jak chráníme vaše data: 

Provedli jsme jak technická, tak i organizační opatření k ochraně vašich dat před ztrátou, krádeží a neoprávněným přístupem. Neustále se snažíme zlepšovat naše bezpečnostní opatření s ohledem na technologický pokrok a nový technologický vývoj. Doporučujeme také zajistit, aby vaše elektronická média byla řádně a bezpečně chráněna. 

Odkazy na jiné webové stránky: 

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro informační účely a pomáhají nám zveřejňovat informace nebo ilustrovat zveřejněný materiál. Nezaručujeme úplnost nebo přesnost informací, zveřejňovaných na jiných webových stránkách. Podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů se mohou lišit od podmínek jiných webových stránek. Nejsme zodpovědní za akce jiných webových stránek, a to jak s ohledem na umístění informací, včetně odkazu na naše stránky, tak s ohledem na shromažďování a používání informací o návštěvnících. Umístění odkazu na jiné webové stránky neznamená, že taková stránka je spolehlivým zdrojem informací. 

Předmět osobních údajů má právo: 

znát umístění osobních údajů, které obsahují jeho osobní údaje, účel a jméno, místo a / nebo bydliště majitele nebo správce osobních údajů nebo poskytnout příslušnou instrukci k získání těchto informací oprávněným osobám, s výjimkou ustanovení zákona; obdrží informace o podmínkách přístupu k osobním údajům, včetně informací o třetích stranách, kterým jsou předávány jeho osobní údaje; přístup k jejich osobním údajům; obdrží nejpozději třicet kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti, s výjimkou případů stanovených zákonem, odpověď na otázku, zda jsou jeho osobní údaje uloženy v příslušné databázi osobních údajů, a aby obdržel obsah svých osobních údajů, které jsou uloženy; podat odůvodněnou žádost vlastníkovi osobních údajů o námitku proti zpracování jejich osobních údajů; učinit odůvodněnou žádost o změnu nebo zničení svých osobních údajů jakýmkoli vlastníkem a správcem osobních údajů, pokud jsou tyto údaje zpracovány nelegálně nebo jsou nespolehlivé; ochránit jejich osobní údaje před neoprávněným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením, škodami způsobenými úmyslným utajováním, neposkytnutím nebo předčasným poskytováním těchto údajů, jakož i ochranou proti poskytování informací, které jsou nepravdivé nebo poškozují čest, důstojnost a obchod pověst jednotlivce; podávat stížnosti na zpracování svých osobních údajů orgánům veřejné moci a úředníkům, jejichž pravomoci zahrnují zajištění ochrany osobních údajů nebo soudům; uplatňovat nápravná opatření v případě porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů; upozornění na omezení práva na zpracování svých osobních údajů při udělování souhlasu; odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; má další práva stanovená zákonem. 

Tyto žádosti by nám měly být zaslány písemně, zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo běžnou poštou na adrese: AVALEX PTE. LTD., 8 Eu Tong Sen Street #17-88, THE CENTRAL Office tower 2 Singapore 059818.

Cookies: 

Soubory cookie jsou uloženy a používány během provozu stránky a které poskytují podporu pro bezpečnostní funkce a jejich spuštění. Informace o návštěvnících, které jsou uloženy a používány při opětovné návštěvě webu, mohou obsahovat jazyk zobrazení, informace, které se používají k autorizaci, umístění a další informace o konfiguraci prohlížení webu. Soubory cookie nám také umožňují sledovat porušování zásad ochrany osobních údajů a podmínek používání stránek našimi návštěvníky. Můžete změnit nastavení souboru cookie ve vaším prohlížeči. 

Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) 

Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) dává občanům určitá práva, pokud jde o jejich osobní údaje. Kromě práv stanovených platným právem má každá osoba následující práva:

Právo na přístup — právo být informován a požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme; 

Právo na opravu — právo požadovat, aby vaše osobní údaje byly změněny nebo aktualizovány tam, kde jsou nepřesné nebo neúplné; 

Právo na vymazání — právo požadovat, abychom vymazali vaše osobní údaje; 

Právo na omezení — právo požadovat dočasné nebo trvalé zastavení zpracování všech nebo některých vašich osobních údajů; 

Právo na předmět — právo kdykoli vznést námitky proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje z důvodů vztahujících se k vaší konkrétní situaci; právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; 

Právo na přenositelnost dat — právo požadovat kopii vašich osobních údajů v elektronickém formátu a právo předávat tyto osobní údaje pro použití ve službách jiné strany; a 

Právo nepodléhat automatickému rozhodování — právo nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném rozhodování, včetně profilování, kdy by rozhodnutí mělo na vás právní účinek nebo by mělo obdobně významný účinek. 

Abychom vám mohli snadno uplatnit tato práva a zaznamenat vaše preference, pokud jde o to, jak naše stránky používají vaše osobní údaje, jsme zveřejnili příslušná pravidla, které lze nalézt na stránce Podmínky důvěrnosti

Zpětná vazba, Staňte se partnerem- zde můžete určit, které kategorie vašich osobních údajů můžeme zpracovat. Máte-li jakékoli dotazy ohledně vašeho soukromí, vašich práv nebo jak je uplatnit, obraťte se na našeho pracovníka ochrany údajů pomocí formuláře Kontaktujte nás Zpětná vazba. Na váš požadavek zodpovíme v přiměřené lhůtě po ověření vaší totožnosti. 

Změny zásad ochrany osobních údajů:

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Změny budou zveřejněny na těchto stránkách.